Sunday, 29 April 2018

Gokwe Drama As Jealous Man Divorces Wife For Being Too Beautiful - Amazing Pictures!

A heartbroken man left the court in stitches after revelations that he no longer wants his wife Hilda Mleya (30) anymore because she was too beautiful. The incident took place at Chief Chireya’s court in Gokwe. Arnold Masuka (40) the complainant made his sensational claims before Chief Chief Chireya (53) real name Henry Chizvidzo.

It is reported that Masuka was divorcing his wife because of her beauty which was giving him sleepless nights.The situation had got so bad he was afraid of going to work or leaving her alone as he feared she would attract other men.

“Paakamhan’ara nyaya yake, takambofunga kuti anorasika pfungwa, kuti chokwadi nemadiro atinoita isu varume madzimai nevasikana vakanaka, mumwe oti anoda kurambira mudzimai wake kunaka? Takamubvunzisisa ndokuona kuti aiva ‘serious’ kuti haachada mukadzi wake nekuti akanakisa pachiso izvo anoti zvamuisa panyatwa huru yekukandwa shoko rerudo nevamwe varume,” said Chief Chireya.
Gokwe Drama As Jealous Man Divorces Wife For Being Too Beautiful - Amazing Pictures!
He added:
“Murume uyu achitura nyaya yake kudare, anoti mukadzi wake akanaka zvekuti iye oga akangomutarisa, anotovhunduka kuti hakuna here vamwe varume vanomuda nerunako rwake. Anotizve mukadzi uyu anonyanya kunyemwerera kana vachifamba vose izvo zvinoita kuti acheukwe nevarume vavanosangana navo.

“Anoti runako rwemukadzi wake rwava kutomutadzisa kana kumusiya oga pamusha iye achienda kubasa. Akataura mudare kuti aona zviri nani kuti varambane zvavo pane kuramba achigara mujeri nekuda kwemanakiro akadai,”.

Chief Chireya asked Masuku if he had really made up his mind on divorcing his wife and also considering his young children who are still in school.

“Anoti iye kana varume vachidhumana kana kumira vachimuyeva apo vanenge vari vose, ko chii chinoitika kana iye murume asipo? Anoti zviri pachena kuti mudzimai wake anochiviwa nevamwe varume, akati haazoziva kuti mukadzi uyu anokwanisa kuramba varume ava here kana kuti kwete,”.

Hilda was asked to speak before the court on the case:
“Hamheno kuti zvakamboitika kupi zviri kutaurwa nemurume wangu zvekuti ava kundiramba nekuda kwekuti ndakanakisa. Kana paine imwe mhosva ngaabude pachena pane kundirambira kuti ndakanaka. “Zvino kana kunaka kuchirambirwa vanhu, ndinofunga ndini wekutanga ndarambirwa runako munyika muno kana pasi rose.”

The Chief urged that the couple continue staying together as husband and wife but Masuku told the court that their marriage had ended even before the case started.

Original Reporting By Kwayedza

Copyright © Africa 24 News. All rights reserved. Distributed by Africa Metro Global Media (www.africametros.com). To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, Click Here.

Africa 24 News publishes around multiple reports a day from more than 40 news organizations and over 100 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which Africa 24 News does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify Africa 24 News as the publisher are produced or commissioned by Africa 24 News. To address comments or complaints, Please Contact Us.


No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *